';

Microsoft set to take over Nokia devices on April 25